المتحف الوطني الإیراني


تم بناء المتحف الوطني قبل 70 سنة علی قطعة أرض بناءها أکثر من 20.000 متر مربع ویحتوي علی 300.000 قطعة أثریة للعهود الأثریة المختلفة ویعد من أکبر المتاحف الأثریة في إیران والعالم ، ویقوم المتحف بإعطاء صورة واضحة عن تاریخ وحضارة إیران العریقة عن طریق عرض الآثار والمعالم الحضاریة .موزه ملی ایران


سائر الأماکن التاریخیة

تضم العاصمة طهران علی أماکن تاریخیة أخری کمتحف المسکوکات والمجوهرات وبوابة طهران التاریخیة وعمارة دار الفنون ومتحف سعد آباد والمتحف الطبیعي في دار آباد وقصر صاحبقرانیة وعمارة شمس العمارة وبرج میلاد الحدیث

از دوره نوسنگی و روستانشینی آثاری چون قدیمی‌ترین خشت ایران از تپه گنج‌دره، قدیمی‌ترین پیکرک‌های گلی انسان و حیوان از تپه سراب و ابزارهای سنگی در سالن به نمایش در آمده است. شوش(خوزستان)، اسماعیل‌آباد و چشمه‌علی(تهران)، تل‌باکون(فارس) از محوطه‌های بسیار مهم در هزاره‌های پنجم و چهارم پ.م.(دوره مس و سنگ) در ایران هستند که نمونه‌هایی از سفالینه‌های منقوش آنها در سالن دیده می‌شود. از نقش‌های مورد توجه در این دوره می‌توان به نقش ساده شده بز کوهی اشاره کرد که در سطح ظروف سفالین اسماعیل‌آباد و چشمه‌علی دیده می‌شوند.
موزه ملی ایران