الیان: نام آذربایجان در حدود سه هزار سال پیش،فرهنگ لغات جم


نام هتل الیان برگرفته از اسم کهن «سرزمین آذربایجان» است


الیان: نام آذربایجان در حدود سه هزار سال پیش،فرهنگ لغات جم