آدرس : میدان امام خمینی – پایین تر از خیابان امیرکبیر – خیابان سعدی جنوبی – بلوک 9 شرقی – هتل الیان
تلفکس
(+9821) 33116742
(+9821) 33995726
(+9821) 33995728
(+9821) 33982906
Info@elyanhotel.com
www.ElyanHotel.com