مدیریت :

به نام یزدان پاک

" درحضور گرم شما ، در قاب امن و آرام دل ما "
در کمال ادب و تواضع و بدور از خودستایی تنها به عشق خدمت و با توکل و سرنهادن بر آستان کبریایی جانان ، کمر زرین خدمت بسته تا شاید عزیزان هموطن به دور از غوغای زندگی در اینجا بیاسایند دمی ...
منتظر حضور گرم و سبزتان در هتل الیان هستیم.مجید خانه دانی - مدیریت هتل الیان